• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

BILIARY CYSTADENOMA AND CYSTADENOCARCINOMA: TWO RARE CYSTIC LIVER LESIONS

CDHA

Administrator

https://drive.google.com/file/d/1r8MaFkFRkc2L9T99x0_77eIK0i6SQGgM/view?usp=sharing

https://www.researchgate.net/publication/6652141_Biliary_cystadenoma_and_cystadenocarcinoma_Two_rare_cystic_liver_lesions
 
Top