• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Sọ não CT imaging of the temporal bone (TB): making easy what used to be hard.

CDHA

Administrator

https://drive.google.com/file/d/1K8mewzyjn7IQrErG3Vkk2zyILnpMt3yJ/view?usp=sharing
https://www.researchgate.net/publication/331413178_CT_imaging_of_the_temporal_bone_TB_making_easy_what_used_to_be_hard
 
Top